Moja Grupa macierzysta i służba

Mam na imię Katarzyna i jestem alkoholiczką. W ramach dzielenia się doświadczeniami z realizacji Trzech Legatów AA pragnę podzielić się moimi doświadczeniami z Trzeciego Legatu – Służba. Ta inwentura dotycząca działania Grupy, to moje doświadczenie w ramach służby rzecznika Grupy.

Inwentura Grupy AA za 2011 r.

 1. Grupa przynależy do Intergrupy AA „Częstochowa” a poprzez Intergrupę do Regionu AA „Katowice”. Należy do Światowej Wspólnoty AA.
 2. Działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji AA. Przestrzega zasad. Przypomina o Tradycjach poprzez ich omawianie na spotkaniach (przyjęła, aby co miesiąc omawiany był dany Krok i Tradycja), Grupa zrezygnowała z prenumeraty biuletynu „Warta”, ponieważ uważała, że zespół redakcyjny nieprzestrzega na łamach biuletynu Tradycji AA.
 3. Podstawowym celem Grupy jest realizacja V Tradycji AA „nieść przesłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi”. Grupa realizowała V Tradycję poprzez uczestnictwo członków Grupy w mityngach Grup AA w Jednostkach Penitencjarnych w Lublińcu i Przywarach. Uczestnicy służą także przy telefonie kontaktowym AA.
 4. Grupę tworzą przedstawiciele różnych środowisk i warstw społecznych, kobiety i mężczyźni w różnym wieku.
 5. W grupie nie ma nadmiernej rotacji. Nowicjusze zostają na Grupie. Grupa ma służbę opiekuna dla nowych osób ( kobiety dla kobiet, mężczyźni dla mężczyzn), osoby te opiekują się nowicjuszem, przekazują mu podstawowe informacje o AA i pakiet ulotek, a także proponują kontakt telefoniczny i spotkanie indywidualne.
 6. Większość uczestników zdrowieje poprzez III Legaty. Uczestnicy podkreślają wagę sponsorowania, czyli pierwszego Legatu dzieląc się swoimi doświadczeniami na mityngach. Na każdym mityngu, przekazywana jest także informacja, że jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami na temat zdrowienia indywidualnego poprzez Program AA i znalezieniem opiekuna w AA to takie informacje otrzyma od rzecznika Grupy lub prowadzącego spotkanie.
 7. Na każdym mityngu przekazywane są informacje na temat ważności anonimowości osób i zasłyszanych na mityngu spraw i zdarzeń. Anonimowość to fundamentalna zasada Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i od nas samych zależy jak ją realizujemy.
 8. Grupa odpowiedzialnie i z rozwagą powołuje do służb nowe osoby. Wybieramy do służb osoby, które spełniają kryteria do danej służby (odpowiedni czas abstynencji, a także zdrowienie poprzez Program 12 Kroków AA) . Grupa powołała do służby rzecznika, który koordynuje służby i jest przedstawicielem grupy poza AA, skarbnika, który opiekuje się finansami Grupy, kolportera, osobę odpowiedzialną za literaturę Grupy i mandatariusza, przez którego utrzymuje kontakt z Intergrupą. Ze swoich uczestników zaproponowała również osoby do służb w Intergrupie (koordynator współpracy Intergrupy z Jednostkami Penitencjarnymi, pełnomocnik Punktu Kontaktowego, kronikarz), które otrzymały rekomendację Intergrupy, wyłoniła także kandydata na delegata służb krajowych, który otrzymał rekomendację Regionu. Służebni Grupy otrzymują broszurę „Grupa AA gdzie wszystko się zaczyna”.
 9. Wszyscy uczestnicy mają możliwość zabierania głosu na mityngu i włączenia się w służby. Każdy ma prawo głosowania i uczestnictwa w podejmowaniu przez Grupę wszystkich decyzji. Każdy ma także prawo wypowiedzenia się, jeżeli miał odmienne zdanie. Nowicjuszowi przedstawiamy możliwość o rezygnacji z uczestnictwa w głosowaniu, jeżeli nie ma świadomości, czego dane głosowanie dotyczy.
 10. Grupa dba o pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania poprzez: uczestnictwo w kosztach utrzymania, a także w zachowaniu porządku w lokalu. Co miesiąc powoływane są służby dyżurnego, osób, które są za ten porządek odpowiedzialne. Po spotkaniach zostawiamy porządek, a uczestnicy Grupy włączają się w gruntowne sprzątanie całego pomieszczenia, w co drugi piątek.
 11. Poprzez Intergrupę „Częstochowa” Grupa uczestniczyła w działaniach informujących o Wspólnocie w środowiskach spoza AA. Przyjaciel udzielił wywiadu dla Telewizji Orion. Wywiad był przeprowadzony z poszanowaniem wszystkich Tradycji AA, ze szczególnym uwzględnieniem XI Tradycji AA.
 12. Grupa czynnie włączała się w działania Intergrupy w ramach Wspólnoty AA.
  1. Uczestnicy brali udział w warsztatach organizowanych przez Intergrupę – Regionalne Warsztaty Kolporterów, Ogólnopolskie Warsztaty Sponsorowania w AA, Warsztaty 12 Kroków AA, uczestniczyli także w Regionalnych Warsztatach Łączników z Grupami AA w Z.K. i A. Śl.
  2. Grupa zaproponowała wnioski dotyczące Intergrupy (prowadzenie kroniki, powołanie kronikarza, uroczyste obchodzenie rocznic Grup AA i Intergrupy AA.)
 13. Grupa odpowiedzialnie realizuje VII Tradycję AA. Uczestniczy w wspieraniu działania Służb Intergrupy, Regionu i Kraju, a także przyjmuje odpowiedzialność za utrzymanie Punktu Kontaktowego w Częstochowie.

Sporządził:
Rzecznik Grupy – Katarzyna B.