Trzy Legaty AA

ZDROWIENIE – JEDNOŚĆ – SŁUŻBA

Trzy Legaty AA  – składają się na kompletny zestaw zasad Anonimowych Alkoholików. Dopiero znajomość wszystkich Trzech Legatów i kierowanie się ich duchem w swoim postępowaniu – może być gwarancją mojego pełnego zdrowienia. W takim stopniu, że czyni mnie to również przygotowanym i gotowym do skutecznego budowania w AA takich wartości, jak poczucie bycia bezpiecznym w AA, duchowe braterstwo członków naszej Wspólnoty czy jej jedność. Najlepszym miejscem dla realizacji wyżej wymienionych celów była, jest i będzie grupa AA, najważniejszy podmiot w strukturze Wspólnoty AA. Od tego, jak pracuje grupa AA, w znacznym stopniu zależy nie tylko jakość trzeźwienia indywidualnego członka AA, ale także moja gotowość budowania wspomnianych już wartości w AA. Trzy Legaty AA są dziedzictwem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Obejmują całość działania Wspólnoty, działania, które gwarantuje istnienie Wspólnoty, indywidualne zdrowienie uczestników i ciągłość przesłania, jakie mają Anonimowi Alkoholicy dla tych, którzy jeszcze cierpią z powodu egoizmu i przymusu picia.  Są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

Pierwszy Legat AA – Zdrowienie – Podstawą trójkąta, widniejącego w symbolu AA jest Legat Zdrowienia, „na którym wszystko dalsze zasadza się i od którego wszystko zależy” (Bill). Legat Zdrowienia, będący istotą i sensem istnienia naszej Wspólnoty realizowany jest w oparciu o Program Dwunastu Kroków AA. Program ten, będący rezultatem wspólnego doświadczenia oraz wspólną drogą do  rozwiązania problemu alkoholowego – Bill opisał w książce pt. „Anonimowi Alkoholicy”  zwanej też „Wielką Księgą”.
Trochę o istocie zdrowienia według Programu 12 Kroków AA.
Oczywiście Bill i Bob nie „wymyślili” w programie zdrowienia AA wszystkiego od nowa.
Wykorzystali, w genialny sposób, metody i doświadczenia wspaniałych lekarzy i
duchownych, których wcześniej spotykali na swojej drodze trzeźwienia. Przenieśli do
Programu Dwunastu Kroków AA, niektóre elementy programu samopomocowego czy
elementy programu duchowego Grup Oksfordzkich oraz innych ruchów trzeźwościowych. A przede wszystkim w fenomenalny sposób wykorzystali własne doświadczenia w pracy z
innymi alkoholikami. Do obowiązujących obecnie zasad, AA dochodziło latami, w wyniku
często burzliwych dyskusji, często metodą prób i błędów. Proponowany przez Wspólnotę AA program zdrowienia zawarty w Dwunastu Krokach AA jest tylko sugestią, podpowiedzią. Stosowanie tego Programu nie jest – jak wiadomo – warunkiem przynależności do AA. Ponieważ alkoholizm, to nie tylko choroba ciała i umysłu, w znacznym stopniu niszczy ona przede wszystkim duchowy wymiar ludzkiego życia – dlatego program zdrowienia wg Dwunastu Kroków AA jest programem duchowego przebudzenia i rozwoju. Pierwszy Legat dotyczy zdrowienia, a przez nie powrotu do zdrowego stanu ducha i umysłu poprzez program 12 Kroków AA. To poznawanie samego siebie, przyczyn choroby, swoich słabości i zalet, uczenie się normalnych zachowań. Tą drogę nowicjusz pokonuje w towarzystwie drugiego alkoholika, która zna program i stosuje jego zasady, ma osobiste doświadczenia, którymi może dzielić się z nowicjuszem. Taka osoba nazywana jest w AA opiekunem lub sponsorem.

Drugi Legat AA – Jedność – dotyczy przede wszystkim przestrzegania zasad zawartych w 12 Tradycjach AA w działaniach Grupy AA i struktur Wspólnoty AA. Ich przestrzeganie i dbałość o Jedność Wspólnoty i wszystkich członków AA jest gwarancją bezpieczeństwa każdego z nas oraz przetrwania Wspólnoty AA dla kolejnych pokoleń. Tradycje AA zostały nazwane przez Billa „Dwunastoma punktami zapewniającymi nam bezpieczną przyszłość”, więc wydawałoby się, że nie powinno być żadnych wątpliwości, iż mają one bezpośredni związek z naszym bezpieczeństwem w AA i naszą jednością. Wspomina zresztą o tym Tradycja Pierwsza, mówiąca, że „nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików”.
Jeżeli więc, moja trzeźwość zależy od JEDNOŚCI AA, ma ona, zatem dla mnie
kluczowe znaczenie, bo od tej jedności AA może zależeć moje życie. Zatem, będąc
alkoholikiem muszę postępować w AA zawsze tak, aby swoim zachowaniem nie
doprowadzić do rozpadu Wspólnoty. Tradycje AA wyznaczają cel jak i sposób działania Wspólnoty AA – wszystkich Grupy Anonimowych Alkoholików.

Trzeci Legat AA – Służba – Służbą jest tym, co w dozwolony sposób pomaga nam dotrzeć do naszych cierpiących braci i sióstr. Jak mieliśmy okazje się przekonać, misja Dwunastego
Kroku i Piątej Tradycji AA jest najważniejszą ze wszystkich służb AA. Jednak rozgłos, który umożliwił kandydatowi nawiązać z nami kontakt, samochód, którym do niego dojechaliśmy, benzyna, za którą zapłaciliśmy, kawa, którą mu postawiliśmy – wszystkie te środki były niezbędne, aby nasz posługa stała się możliwa, a potem skuteczna. To zaś dopiero początek. Nasz służba obejmuje organizację miejsc mityngów, współpracę ze szpitalami, tworzenie biur Intergrup, przygotowanie ulotek, wizytówek, broszur oraz książek. Służby mogą wymagać komisji, delegatów, powierników oraz konferencji. Obejmują niewielkie dobrowolne ofiary pieniężne, aby grupa, Intergrupa, region oraz AA, jako całość mogły funkcjonować. Obejmują całą gamę przedsięwzięć poczynając od filiżanki kawy aż do Centrali Służb Ogólnych zajmującej się naszą działalnością w skali krajowej oraz międzynarodowej. Suma wszystkich tych służb stanowi Trzeci Legat AA. Usługi te są całkowicie niezbędne, aby Wspólnota AA mogła istnieć, rozwijać się i nieść posłanie AA tym co jeszcze cierpią. Działania służb oparte są na 12 Koncepcjach AA, umownych Kartach Konferencji, Poradnikach służb.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji Trzech Legatów AA.
Służby Intergrupy.